POLITYKA PRYWATNOŚCI
Einhell Polska Sp. z o .o.

 

W celu realizacji obowiązków nałożonych na administratorów danych osobowych w drodze rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako „RODO”) – Einhell Polska Sp. z o.o. informuje, że:
Administratorem podanych danych osobowych jest Einhell Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Wsi Wrocławskiej (55-080) przy ul. Wymysłowskiego 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000060418; NIP: 9730372718, REGON: 970590252, o kapitale zakładowym w wysokości 7.900.000,00 zł (dalej jako: „Administrator”). Mogą Państwo skontaktować się z Administratorem również poprzez wiadomość e-mail na adres: einhell@einhell.pl.

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać w jednym lub więcej spośród następujących celów:

1) W celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – np. wystawienia faktury lub rachunku, przechowywania dokumentacji dotyczącej realizowanych z Państwem transakcji, w szczególności sprzedaży asortymentu znajdującego się w ofercie Administratora (podstawa prawna przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. c RODO).Dane na tej podstawie są przetwarzane przez Administratora na cele sprawozdawcze i księgowe;

2) W celu wykonywania umowy, której są Państwo stroną jako osoba fizyczna, lub w celu podjęcia na Państwa żądanie działań przed zawarciem takiej umowy (podstawa prawna przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
Wyjaśniamy, że Administrator zawiera z Państwem umowę o rejestrację i utrzymywanie konta w sklepie internetowym Administratora – co następuje poprzez Państwa rejestrację w serwisie. Następnie, Administrator zawiera z Państwem umowy sprzedaży asortymentu znajdującego się w ofercie Administratora, poprzez składane przez Państwa zamówienia.
Administrator może ponadto negocjować i ustalać z Państwem warunki realizacji transakcji, jak również realizować takie umowy poza sklepem internetowym Administratora;

3) W przypadku, gdy występują Państwo wobec Administratora w imieniu swojego pracodawcy, zleceniodawcy lub podmiotu, którego są Państwo reprezentantem – w celu kontaktu z Państwem w związku z nawiązywaniem i wykonywaniem umowy Administratora z Państwa pracodawcą/zleceniodawcą/podmiotem, którego są Państwo reprezentantem.
Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi wówczas prawnie uzasadniony interes Administratora, przejawiający się w konieczności zapewnienia Administratorowi możliwości nawiązania i wykonywania umowy z jego kontrahentem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

4) W celu odpowiedzi na Państwa zapytania, w tym skierowane do Administratora poprzez formularze kontaktowe lub pocztę e-mail – podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony cel Administratora, przejawiający się w informowaniu Państwa, na Państwa życzenie, o działalności lub ofercie Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

5) W celu realizacji przez Administratora jego prawnie uzasadnionych interesów, innych niż wskazane w punkcie 3 lub 4 powyżej, a to zwłaszcza informowania o oferowanych przez Administratora towarach lub usługach oraz realizowanych akcjach promocyjnych (podstawa prawna przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit. f w zw. z pkt. 47 zd. ostatnie preambuły RODO);

6) Niezależnie od powyższego, jeżeli na potrzeby przetwarzania Państwa danych w jednym z celów wymienionych w punkcie 2, 3, 4 lub 5 powyżej wyrazili Państwo Administratorowi dobrowolną zgodę – podstawę przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku pozyskiwania Państwa danych na cele:

1) realizacji obowiązku ustawowego (np. księgowego) – podanie danych jest wymogiem ustawowym;
2) wykonywania umowy (np. o założenie konta w sklepie internetowym, o dostarczenie towaru) – podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wykonania tej umowy;
3) wykonywania umowy z Państwa pracodawcą, zleceniodawcą lub podmiotem, którego są Państwo reprezentantem – podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zapewnienia Administratorowi możliwości nawiązania umowy z kontrahentem oraz jej prawidłowego wykonywania;
4) odpowiedzi na Państwa zapytania – podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udzielania Państwu tej odpowiedzi.

Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być:
1) Administrator, a w tym jego reprezentanci, pracownicy, współpracownicy i doradcy,
2) podmioty współpracujące z Administratorem, a w tym realizujące wspólnie z Administratorem akcje promocyjne;
3) podmioty powiązane z Administratorem, w szczególności Einhell Germany AG, Wiesenweg 22, 94405 Landau/Isar;
4) podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi (m.in. księgowe, IT, dostarczania zamówionych produktów);
5) podmioty wspomagające Administratora w zakresie usług promocyjnych, marketingowych oraz analitycznych.

Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu:
1) zakończenia wypełniania obowiązku prawnego – w przypadku, gdy podstawą przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
2) przedawnienia wszelkich roszczeń stron, wynikających z zawartej i wykonywanej umowy – w przypadku, gdy podstawą przetwarzania Państwa danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
3) cofnięcia przez Państwa zgody – w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
4) wyrażenia przez Państwa sprzeciwu – w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Informujemy również, że mają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia tych danych. Ponadto:
1) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wyrażona przez Państwa zgoda – mają Państwo prawo jej cofnięcia w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania realizowanego przed tym cofnięciem;
2) w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora – mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Dane osobowe mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu na podstawie Państwa historii zakupowej, jak również na podstawie Państwa transakcji zrealizowanych z innymi podmiotami (w tym na podstawie plików cookies – o których mowa poniżej). Wskutek tak rozumianego profilowania, Administrator może dopasowywać oferty kierowane do Państwa oraz wyświetlane Państwu reklamy do Państwa indywidualnych potrzeb. W tym zakresie Administrator może korzystać ze wsparcia zewnętrznych usługodawców. Z tak rozumianym profilowaniem nie wiążą się dla Państwa żadne negatywne konsekwencje, ponieważ Administrator oraz jego usługodawcy stosują właściwie środki techniczne, zabezpieczające przetwarzane dane.
Zgromadzone bazy danych klientów Administrator może ponadto wykorzystywać w celu poszukiwania innych osób potencjalnie zainteresowanych jego ofertą. Może to następować przez zautomatyzowane przyporządkowanie poszczególnym grupom osób wspólnych cech lub preferencji zakupowych, charakteryzujących aktualnych oraz potencjalnych klientów. W tym zakresie Administrator może korzystać ze wsparcia zewnętrznych usługodawców. Z tak rozumianym profilowaniem nie wiążą się dla Państwa jednak żadne konsekwencje, ponieważ Administrator oraz jego usługodawcy stosują właściwie środki techniczne, zabezpieczające przetwarzane dane.
Administrator, m.in. z pomocą podmiotów wspomagających Administratora w zakresie usług promocyjnych, marketingowych oraz analitycznych, może przekazać wybrane dane osobowe do państw trzecich, tj. krajów znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Jednakże wyłącznie do państw trzecich lub podmiotów, w stosunku do których, decyzją Komisji Europejskiej, stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych.

 

Polityka plików Cookies w serwisie internetowym einhell.pl

Administrator, tj. Einhell Polska Sp. z o.o., wykorzystuje tzw. pliki cookies.
Pliki cookies to dane informatyczne zapisywane przez serwery internetowe na Państwa komputerze, smartfonie lub tablecie, które następnie mogą być odczytywane przez serwery internetowe przy każdorazowym połączeniu się z takim urządzeniem końcowym. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, czas istnienia pliku i numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
W ramach naszego serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w Państwa urządzeniu końcowym do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w Państwa urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Państwa.
Zapisane na Państwa urządzeniu końcowym pliki cookies są wykorzystywane przez Administratora w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w szczególności dostosowania kierowanych do Państwa ofert i reklam do Państwa indywidualnych potrzeb (profilowanie reklam internetowych). Pliki cookies mogą być ponadto wykorzystywane przez Administratora w celach statystycznych.
W wyżej opisanych celach Administrator może udostępniać zebrane pliki cookies podmiotom wspomagającym Administratora w zakresie usług promocyjnych, marketingowych oraz analitycznych.
Za pomocą opcji przeglądarki internetowej mogą Państwo w każdym czasie dokonywać zmian w zakresie ustawień dotyczących plików cookies, w szczególności poprzez zablokowanie wykorzystywania plików cookies, bądź też ich usunięcie. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach wykorzystywanej przez Państwa przeglądarki internetowej. Zezwolenie na korzystanie z plików cookies bądź niewyłączenie tej opcji, jeżeli jest ona włączona domyślnie, oznacza, że cookies będą zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym, a Administrator będzie mógł uzyskiwać do nich dostęp.
Jeżeli nie zgadzają się Państwo na używanie przez Administratora plików cookies, prosimy o zmianę ustawień swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub rezygnację z korzystania z naszego serwisu internetowego.